Projecten

Randerij

Randerij is een nieuw concept voor vitale landschapsontwikkeling. Scherpe grenzen tussen natuur en landbouw worden hier veranderd in geleidelijke overgangszones die steeds rijker worden: Steeds rijker als ecosysteem en zo ook steeds rijker als verdienmodel. Deze Randerijen hebben een gecombineerde functie: Voedselproductie in vitale ecosystemen gecombineerd met ultieme natuurervaringen voor de recreant. In Randerijen worden ecologische processen actief geoptimaliseerd, deze randerijen bruisen van het leven en hierin ontstaat ruimte voor een herstel economie.

Er kan zo een netwerk van kleinschalig natuurrijk cultuurlandschap ontstaan die zich door het grootschalig landbouwlandschap heen weeft. Randerij is een methode waar middels slim landgebruik en andere verdienmodellen kan worden toegewerkt naar actuele plattelandsopgaven zoals ruimte voor schaalvergroting én schaalverkleining, ruimte voor water, vergroening, krimp, recreatief medegebruik, biodiversiteit en stikstofdepositie PAS. Probleemranden worden zo kansranden. 

>> Download Randerij.pdf

type opdracht: eigen ontwikkeling

periode 2012-heden
status: in ontwikkeling


Terug naar de lijst